STATUT HRVATSKE GLAZBENE UNIJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŠIROKI BRIJEG
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom uređuje se ustrojstvo Hrvatske glazbene unije sa sjedištem u Širokom Brijegu (u nastavku teksta: Unija), te se uređuje naziv, sjedište, područje rada, odgovornosti članova, zastupanje i predstavljanje, pravni status, znak i pečat, djelatnost, izvori sredstava i njihova namjena za slučaj prestanka Unije
Članak 2.
Unija je dobrovoljna i nestranačka organizacija utemeljena radi okupljanja glazbenika – izvođača, te drugih glazbenika i glazbeno-scenskih djelatnika, kako bi svojim dobrovoljnim radom doprinijeli razvoju glazbene kulture i zaštiti strukovnih interesa i prava koji poizilaze iz bavljenja glazbenom djelatnošću. Osnovno programsko načelo Unije je poticanje i zaštita stvaralaštva iz oblasti glazbene kulture.
Članak 3.
Naziv Unije glasi: HRVATSKA GLAZBENA UNIJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŠIROKI BRIJEG.
Skraćeni naziv glasi: HGU Široki Brijeg
Sjedište Unije je u Širokom Brijegu, Fra Didaka Buntića b. b.
Članak 4.
Unija se registrira kod nadležnog suda čime stječe status pravne osobe. Područje rada Unije je područje Županija Zapadnohercegovačka.
Članak 5.
Unija ima svoj žiro i devizni račun.
Članak 6.
Pečat Unije je okruglog oblika, promjera 35mm s ispisanim punim nazivom Unije i to po obodu Hrvatska glazbena unija u županiji Zapadnohercegovačkoj Široki Brijeg u sredini je ugraviran znak Unije. Znak Unije sastoji se od grafičkog prikaza dvije note sa završetkom na gornjem dijelu kvadratima koji simboliziraju dio hrvatskog povijesnog grba, te koncentričnim krugom oko nota po čijem rubu je ispisan puni naziv Unije.
II. SVRHA I CILJ UNIJE
Članak . 7
Ciljevi i zadatci Unije su:
- osigurati potpunu organizaciju svih glazbenika koji ispunjavaju uvjete za članstvo zbog njihove uzajamne zaštite i probitka,
- urediti međusobne odnose članstva,
- poboljša status članova,
- raditi na ostvarivanju zajedničkih strukovnih interesa i zaštiti prava članstva koja proizlaze iz njihove djelatnosti,
- okupljati glazbenike, kako bi svojim dobrovoljnim radom doprinijeli poticanju glazbenog stvaralaštva,
- zastupati članstvo u svim pitanjima značajnim za struku,
- surađivati s nadležnim ministarstvom kulture, glazbenim institucijama i drugim strukovnim ustanovama i poduzećima
Članak 8.
U ostvarivanju programskih načela Unija se zalaže za:
- udruživanje u savez i osnivanje zajedničkih tijela s drugim udrugama, organizacijama te pravnim i fizičkim osobama srodne orijentacije i sukladnih ciljeva,
- surađuje s odgovarajućim udrugama organizacijama ili društvima u inozemstvu,
- učlanjuje se u međunarodne oblike povezivanja udruga i organizacija,
- organiziranje glazbeno-scenskih manifestacija i stručnih skupova,
- izdaje glazbena djela, pisana djela o glazbi i druge publikacije,
- poticanje i razvijanje stručnih i kolegijalnih odnosa među članovima i glazbenim djelatnicima uopće,
- promicanje unapređivanja uvjeta za zapošljavanje, plaćanja i angažmana svojih članova, kao i dogovora u pogledu pod kojima se djelatnosti članova Unije bilo gdje u svijetu provode
- ostvarenje i širenje prava svojih članova u svezi zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja kod nadležnog fonda
- usklađivanje putem dogovora ili na druge načine odnosa članova sa izdavačkim poduzećima, radijskim i televizijskim postajama i ostalim subjektima u kojima se izvode djela članova
- pružanje stručne pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava
- ostvarivanje carinskih, poreznih i ostalih olakšica pri uvozu tehničke i ostale opreme nužne za obavljanje djelatnosti članova,
- sudjeluovanje u predlaganju zakonske i ostale regulative vezane uz glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost.
- donošenje posebnih pravilnika kojima se uređuju međusobni odnosi članova kao i odnosi članova udruge sa drugim fizičkim i pravnim osobama.
Članak 9.
Postavljene ciljeve iz prethodnog članka Unija će ostvarivati tako što će:
- poticati individualni rad svojih članova,
- poticati organizirane nastupe Unije,
- koordinirati i usmjeravati aktivnosti članstva,
- surađivati s tuzemnim i inozemnim organizacijama sličnog tipa,
- poticati projekte čiji cilj je sukladan ciljevima Unije
- analizirati uspješnost rada, usklađivati i unapređivati rad i zalagati se za učinkovitost i jedinstvenost stavova članstva.

III. SREDSTVA DRUŠTVA
Članak 10.
Radi ostvarivanja svoji ciljeva Unija se koristi materijalnim i novčanim sredstvima.
Društvo stječe novčana sredstva potrebna za rad:
- iz članarina
- dotacijama
- donatorstvom
- sponzorstvom
- vlastitom djelatnošću Unije

Društvo za vođenje svoji aktivnosti može ostvariti prihode dobrovoljnim prilozima građana i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva te obavljanjem vlastite djelatnosti. Pomoć može biti:
- novčana sredstva
- pokretna i nepokretna imovina
- ostala sredstva
Sva pokretna i nepokretna imovina koju Društvo stekne svojim djelovanjem je njezino vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Unije.
Radi stjecanja sredstava potrebnih za rad u okviru Unije mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:
- organiziranje kulturno zabavnih manifestacija,
- pružanje stručnih usluga iz oblasti glazbe,
- nakladnička djelatnost
Članak 11.
Sredstvima Unije raspolaže Upravni odbor na temelju financijskog plana. Financijsku dokumentaciju potpisuju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Unije kolektivno s po dva potpisa te su ujedno odgovorne osobe za materijalno-financijsko poslovanje Unije. Financijsko poslovanje uredit će se posebnim aktom. Upravni odbor Unije dužan je podnositi izvješća o financijskom poslovanju Saboru.

IV. ČLANSTVO
Članak 12.
Članstvo u Unije je dobrovoljno i stječe se upisom u Registar članova. Redovitim članom Unije može postati svaki glazbenik-izvođač kao i glazbeni djelatnici u zasebnim sekcijama: skladatelji, pisci tekstova, aranžeri, glazbenolozi, glazbeni korepetitori, plesači, glazbeni pisci i novinari, glazbeni urednici, disc-jokey-i, organizatori glazbenih i glazbeno-scenskih priredbi, voditelji video i audio realizatori i tehničko osoblje, izvršni i glazbeni producenti, mikromani, garderobijeri, režiseri tona i svjetla scenski tehničari, maskeri, šminkeri, scenografi, koreografi, poslovni tajnici glazbenih i glazbeno-scenskih produkcija, pomoćnici u organizaciji i realizaciji snimanja i nastupa, pirotehničari, artisti, folkloristi, članovi KUD-ova, tamburaških orkestara, klapa, limene glazbe, te ostale folklorne grupe, djelatnici u diskografiji, te svi ostali djelatnici koji, izravno ili posredno, od svoje glazbeno-scenske djelatnosti ostvaruju stalni ili povremeni prihod, žive i djeluju na području Federacije Bosne i Hercegovine, te prihvaćaju ovaj Statut i doprinose ostvarivanju ciljeva Unije. Kandidat koji želi postati članom Unije dužan je podnijeti molbu. O učlanjenju odlučuje Upravni odbor.
Članak 13.
Članovi Unije mogu se učlaniti kao:
- redoviti članovi Unije,
- počasni članovi Unije,
- članovi podupiratelji
Članak 14.
Prava člana Unije su:
- sudjelovanje u radu Unije,
- birati i biti biran u tijela Unije,
- davati ocjene mišljenja i prijedloge o radu Unije,

Dužnosti članova Unije su:
- svojim ponašanjem i držanjem dostojno reprezentirati Uniju
- raditi na ostvarivanju ciljeva Unije,
- izvršavati obveze koje su mu povjerene,
- čuvati čast i dostojanstvo člana,
- plaćati članarinu
- pridržavati se Statuta i Pravila Unije
Članak 15.
Svaki član ima iskaznicu. Odluku o izgledu i načinu korištenja iskaznice donosi Upravni odbor.
Članak 16.
O članovima Unije vodi se posebna evidencija. Način i ustrojstvo evidencije utvrđuje Upravni odbor.
Članak 17.
Članstvo u Uniji prestaje:
- smrću člana,
- istupom,
- brisanjem iz članstva,
- isključenjem iz članstva.
Članak 18.
Članstvo istupom prestaje pismenom izjavom člana da više ne želi biti članom Unije. Prije prestanka članstva istupanjem član je dužan izvršiti sve svoje obveze prema Uniji.
Članak 19.
Brisanjem članstvo prestaje u slučaju utvrđenja da nisu postojali uvjeti za učlanjenje.
Članak 20.
Isključenjem članstvo prestaje na dan konačnosti odluke o isključenju. Članu se izriče isključenje ako:
- teže povrijedi Statut ili Pravilnik Unije,
- ako se ogriješi o pravila farmaceutske etike,
- povrijedi ugled Unije ili ugled i čast članova Unije
- istovremenom postane članom druge Unije istog ili sličnog tipa na području djelovanja,
- neizvrši obvezu koju je poduzeo ili koja mu je povjerena, a zbog toga Uniji nastupe štetne posljedice,
- pristupi organizaciji čiji su ciljevi suprotni ciljevima Unije
- nedolično se ponaša ili nastupa neovlašteno u ime Unije.
Člana iz članstva isključuje Sud časti. Protiv odluke Suda časti, član ima pravo žalbe Upravnom odboru Unije.
Članak 21.
Unija ima počasne članove. Počasni članovi su osobe koje nisu redoviti članovi a svojim radom i zauzimanjem doprinose ugledu i promicanju ciljeva i načela Unije. Počasne članove bira Upravni odbor. Upravni odbor može izabrati i počasne predsjednike Unije. Počasni predsjednici svi skupa čine Počasno predsjedništvo Unije. Počasni članovi mogu biti i strani državljani. Počasnom članu uručuje se povelja o članstvu i iskaznica počasnog člana. Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu tijela Unije, ali bez prava glasa. O počasnim članovima vodi se evidencija.
Članak 22.
Unija ima svoje članove podupiratelje. Članom podupirateljem može biti osoba koja programski i materijalno podupire Uniju. Član podupiratelj ima pravo sudjelovati u radu tijela Unije, ali bez prava glasa. Članovi podupiratelji imaju iskaznicu.

V. USTROJSTVO UNIJE
Članak 23.
Organi Unije su:
- Sabor,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Sud časti.
Članak 24.
Sabor je najviše tijelo Unije i tvore ga svi članovi Unije. Sabor ima ove nadležnosti:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut
- donosi poslovnik o svome radu,
- na prijedlog Upravnog odbora odlučuje o dodjelivanju priznanja Unije pojedincima, ustanovama i poduzećima,
- bira i razrješava sva tijela Unije,
- donosi program rada,
- donosi financijski plan,
- donosi preporuke, upute i smjernice tijelima Unije,
- razmatra izvješća o radu tijela,
- donosi pravila rada Unije,
- odlučuje o prestanku Unije.

Sabor Unije održava se najmanje jedanput godišnje, kao redovita sjednica, a prema potrebi na prijedlog Upravnog odbora saziva se izvanredna sjednica Sabora. Sabor saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Sabora.
Članak 25.
O zasjedanju Sabora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik ili dopredsjednik i dva ovjerovitelja izabrana od strane Sabora. Sabor donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova svih članova, a može punovažno raditi i odlučivati ukoliko je nazočno više od polovice članova.
Članak 26.
Upravni odbor sačinjavaju:
- predsjednik Sabora,
- dopredsjednik Sabora,
- tajnik Sabora,
- četiri člana izabrana od strane Sabora.
Članak 27.
Upravni odbor ima nadležnosti:
- rukovodi radom Unije između dviju sjednica,
- odlučuje o imovini Unije,
- poduzima pravne radnje za Uniju,
- daje prijedloge, inicijative i upute svim tijelima Unije,
- poduzima mjere zaštite interesa Unije,
- donosi odluke o članstvu i utvrđuje evidenciju članstva Unije,
- predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja na Saboru,
- neposredno sprovodi odluke Sabora,
- poduzima i druge radnje određene pravilima Unije.
Članak 28.
Za pojedina područja rada Upravni odbor posebnom odlukom utemeljuje povjerenstva. Istom odlukom imenuje se povjerenik koji je osobno zadužen za sprovođenje povjerenih mu zadataka i odgovoran je Upravnom odboru.
Članak 29.
Predsjednika, dopredsjednika i tajnika Sabora bira Sabor natpolovičnom većinom svih članova Unije. Glasovanje o izboru u pravilu je javno, a Sabor može odlučiti da se sprovede i tajno glasovanje. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Sabora ujedno su po položaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Unije.
Članak 30.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Unije zastupaju i predstavljaju Uniju. U odsutnosti predsjednika jedan od dopredsjednika obavlja funkciju predsjednika Unije. Predsjednik i dopredsjednik imaju ovlasti u skladu s odlukom Upravnog odbora obustaviti od izvršenja svaki akt tijela Unije osim odluke Sabora, ako ocjeni da ta odluka nije u skladu sa Statutom i pravilima Unije. Ovo pravo Predsjednik i dopredsjednik mogu prenijeti i na tajnika.
Članak 31.
Predsjednik odnosno dopredsjednik Unije:
- zastupa i predstavlja Uniju pred trećim osobama,
- saziva sjednice Sabora i Upravnog odbora i predsjedava im,
- stara se o izvršavanju zadataka koje je postavio Sabor.

Tajnik Unije:
- koordinira rad članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti…
- koordinira rad sekcija,
- brine se i vodi evidenciju o članovima Unije,
- čuva pečat Unije,
- prima, otvara i evidentira poštu,
- stara se o arhiviranju dokumentacije,
- vodi zapisnike sa sjednica tijela i komisija,
- stara se o korespondenciji Unije,
- vodi administrativne poslove.

Rizničar Unije:
- brine se o pravovremenoj naplati prihoda,
- stara se o izradi financijskog plana Unije,
- stara se o naplati članarine,
- vodi računa o osiguranju materijalno-financijskih sredstava za poslovanje Unije
- vodi evidenciju o izdatim čekovima,
- pravovremeno fakturira potraživanja Unije,
- sačinjava izvješća o materijalno-financijskom poslovanju Unije i dostavlja ih nadležnim tijelima i službama
Članak 32.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno birane u sastav ovog tijela.
Članak 33.
Sud časti je neovisno tijelo koje odlučuje o odgovornosti članova Unije za povredu Statuta i drugih akata Unije. Sud časti sastoji se od pet članova koje bira Sabor Unije iz redova svojih članova. Sud časti radi u vijeću od tri člana. Predsjednika Suda časti između sebe biraju članovi Suda. O radu Suda časti donose se posebna Pravila. U sastavu Suda časti ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i drugih tijela Unije.
Članak 34.
Sud časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i to:
- kad član namjerno radi na štetu Unije,
- kad član prekrši odredbe Statuta i ostalih pravila Unije.
Članak 35.
Sud časti može izreći slijedeće mjere:
- ukor
- isključenje iz Unije
Protiv odluke Suda časti može se podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od 15 dana od primitka iste. Odluka Upravnog odbora donijeta u žalbenom postupku je konačna.
Članak 36.
Nadzorni odbor kontrolira financijsko poslovanje Unije, te primjenu Statuta i ostalih akata Unije. Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od tri člana i bira se na mandat od četiri godine. Sva tijela i dužnosnici Unije dužni su omogućiti Nadzornom odboru uvid u dokumentaciju.
Članak 37.
Za svoj rad rizničar je odgovoran svim članovima Unije, a posebno Upravnom odboru.

VI. UNUTARNJA ORGANIZACIJA UNIJE
Članak 38.
Svoju aktivnost Unija ostvaruje kroz sekcije. Sekcije i selekcije utvrđuje Upravni odbor s osnovnim zadatkom promicanja stručnog rada.
Članak 39.
Sve sekcije imaju organ Zbor članstva. Radom Zbora članstva rukovodi predsjednik Zbora.
Članak 40.
Zbor članstva na svojim sjednicama raspravlja o programima i planovima aktivnosti i izvješćima o radu, donose odluke o uređenju odnosa između članova unutar sekcije.
Članak 41.
Na temelju odluke Upravnog odbora mogu se utemeljiti podružnice i ogranci Unije. Podružnice i ogranci se utemeljuju za područje jedinica lokalne samouprave i uprave i to podružnice za područja županije, a ogranci za područja općina. Više ogranaka s područja jedne županije sačinjava podružnicu za konkretnu županiju.
Članak 42.
Podružnice i ogranci nemaju svojstvo pravne osobe. U pravnom prometu s trećim osobama nastupaju u ime i za račun Unije u okviru svoje poslovne aktivnosti i okvirima programskih načela Unije. Podružnica, odnosno ogranak posluje pod nazivom Unije i svojim nazivom uz obvezni navođenje svog sjedišta i sjedišta Unije. Podružnica, odnosno ogranak upisuju se u sudski registar kod nadležnog suda prema njihovom sjedištu.
Članak 43.
Nadležnosti podružnica i ogranaka utvrđuju se odlukom o utemeljenju.
Članak 44.
Podružnicom odnosno ogrankom upravlja vijeće podružnice, odnosno ogranka. Vijeće broji pet članova a imenuju ga Upravni odbor Unije. Odlukom o imenovanju upravnog vijeća podružnice, odnosno ogranka imenuje se predsjednik vijeća koji ujedno nastupa kao predstojnik i zastupa podružnicu, odnosno ogranak te potpisuje akte koji se donesu u okviru njihove nadležnosti.

VII. JAVNOST RADA UNIJE
Članak 45.
Rad Unije je javan. Javnost u radu Unije osigurava se davanjem podataka o radu Unije, predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, redovitim i povremenim obavješćivanjem članstva o svim aktivnostima unutar Unije.

VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 46.
Za slučaj prestanka rada Unije, imovina koja ostane nakon podmirivanja svih obveza Unije, prelazi u vlasništvo one organizacije koja preuzme funkciju Unije. Ukoliko takva organizacija ne postoji ili ne bude oformljena sva imovina prelazi u vlasništvo općine Široki Brijeg.
Članak 47.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja na utemeljivačkom Saboru Unije.
Članak 48.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način kao i ovaj Statut.Copyright © 2019 HGU Široki Brijeg. All rights reserved.
This site is powered by GCR production